Sabykulle.se © 2009

Hem

Senaste Nytt

Styrelsen

Protokoll

Historia

Bilder

Hitta Hit

Länkar

 


 

säby sjö

Barkarbystaden


Barkarby Flygfält

Bakgrund

Barkarbyfältet är Järfälla kommuns största och viktigaste utbyggnadsområde. Området har unika förutsättningar genom sin storlek och sitt goda läge nära vägar och kollektivtrafik och alldeles intill Järvafältets friluftsområden. Regionplanen pekar ut Barkarby-Jakobsberg som en av tre framtida regionala kärnor utanför regioncentrum. Här ligger redan idag norra Storstockholms största handelsplats där utbyggnaden med ytterligare butiker pågår.

Översiktsplan 2001

Järfällas översiktsplan som antogs av kommunfullmäktige 2001 anger att ett större bostads- och arbetsområde med tät bebyggelse ska planeras på Barkarbyfältet. I den nyligen beslutade visionen för Järfälla sägs bland annat att Barkarbystaden ska bli ett intressant och levande stadsbyggnadsområde med boende, handel och högskola.

Beslut

Kommunen har köpt större delen av marken på fältet av staten efter att flygflottiljen F8 lades ned på 1970-talet. Under åren har ett antal detaljplaner tagits fram för utbyggnad av handel och en del bostäder i anslutning till tidigare bebyggelse. Utredningar och planer har också tagits fram för fältet som helhet, men de har inte fastställts politiskt.

Kommunstyrelsen beslutade i november 2004 att arbetet med den fördjupade översiktsplanen skulle slutföras. Ett planförslag var på samråd hösten 2005. Efter några mindre justeringar av planförslaget ställdes det ut för granskning våren 2006. Kommunfullmäktige beslutade i augusti 2006 att anta den fördjupade översiktsplanen för Barkarbyfältet.

Planens innehåll

 Den fördjupade översiktsplanen består av tre delar, plan, planeringsförutsättningar och miljökonsekvensbeskrivning.

Planen

Syfte: Avsikten är att Barkabystaden ska bli en spännande stadsbygd där boende, handel och utbildning samsas och där närheten till naturen och de kulturhistoriska miljöerna tas tillvara.

Planstruktur:

Planstrukturen är inspirerad av rutnätstaden med bebyggelse i kvarter och gator i ett genomgående nätsystem. Plantypen är robust och flexibel och klarar successiva förändringar över tiden.

Inom kvartersmönstret kan inte bara hus utan också torg, park- och lekytor inordnas. Variation kan skapas genom att dela upp utformningen och utbyggnaden av kvarteren på skilda byggherrar och arkitekter.

Bebyggelse:

Utbyggnaden ska ske i etapper under kanske 15 år. Här kan finnas plats för ca 6 000 arbetsplatser och upp till 5 000 bostäder av olika typer och av varierande karaktär. När området är utbyggt kommer fler än 10 000 personer att bo och leva här. Det ger bra underlag för att behålla och utöka servicen i de södra delarna av kommunen. Två nya grundskolor som kommer att behövas här kan få centrala lägen nära spårvägshållplatserna.

Barkarbystaden kommer att vara ett utmärkt läge för det naturvetenskapliga tekniska centrum som planeras i Järfälla och för lokalisering av högre utbildning.

Planen ger utrymme för en fullstor idrottsplats nära en av tillfarterna och nära en av apårvagnens hållplatser.

Trafik:

området kommer att få mycket bra kollektivtrafikförsörjning. En spårförbindelse mellanBarkarby och Akalla-Kista har utretts med alternativen spårväg eller tunnelbana. I planen har en spårväg med tre hållplatser inom Barkarbystaden lagts in. Barkarby station, som kan bli det nya Stockholm Väst där alla persontåg på Mälarbanan stannar, har i planen fått ett nytt läge ca 400 meter norr om nuvarande station.

Sammanhängande gång- och cykelstråk ska göra det lätt att bo och arbeta här utan bilen som transportmedel. Bra förbindelser till omgivande stadsdelar ska överbrygga de barriärer som vägar och järnväg utgör.

Grönska:

Gröna stråk, vattendrag och anlagda parker blir kvaliteter i området som ska präglas av närheten till Järvafältets friluftsområden.

Planeringsförutsättningar:

I avsnittet med planeringsförutsättningar kan den som är intresserad läsa mer om förutsättningarna för planen och om de fördjupade studier som gjorts. Här redovisas bland annat kommunala, regionala och nationella mål som påverkar planen.

Miljökonsekvensbeskrivning:

Utbyggnaden av den föreslagna Barkarbystaden innebär en förändring av nuvarande markanvändning och bedöms medföra en betydande miljöpåverkan.

Detta redovisas i en översiktlig miljökonsekvensbeskrivning

 


Utdraget är ifrån Fördjupad översiktsplan för Barkarbyfältet

Antagen av kommunfullmäktige 2006-08-28